Restaurování – sakrální plastiky Piety z kostela Sv. Kateřiny u Chotěvic

Plastika Piety je řezbářskou prací, vzniklou v 60. – 70. letech 19. století, kdy totožnost autora nebyla nikdy odhalena. Pieta je unikátní řezbářskou prací v lipovém dřevě s povrchovou polychromií plastiky, na které se výrazně podepsal zub času. Svou roli odehrálo několik faktorů, a to především působení dřevokazeného hmyzu a klimatické podmínky, v nichž byla Pieta doposud uložena. Se zájmem vedení města Hostinné, Františkánského kláštera – muzea města v Hostinném a Farního úřadu v Hostinném se také další subjekty účastní restaurování této unikátní Piety, kterou zaštituje společnost ASTIEN PRO. CZ s.r.o.
Zrestaurovaná Pieta z Kostela Sv. Kateřina u Chotěvic bude trvale vystavena v areálu Františkánského kláštera v Hostinné, kde bude možné Pietu obdivovat v plné obnovené kráse.

Očekávaný náklad na opravu uvedené plastiky je znalci odhadnut na částku 190 000,- Kč.

Jako poděkování dárci od nás obdrží za svůj příspěvek 2 čestné vstupenky na prohlídku expozic do již zmíněného Františkánského kláštera v Hostinném.

Slovo starostky Hostinné

Město Hostinné, které je zřizovatelem Františkánského kláštera – Městského muzea a Galerie antického umění, věnuje stálou pozornost a péči, směřující k rozvoji kulturních a společenských funkcí, vyplývajících z jeho statutu a významu kulturní instituce. Jako představitelka města Hostinné podporuji a vítám všechny aktivity, vedoucí k zachování kulturního dědictví, historie města, a k udržení historického vědomí a jeho nezastupitelného významu pro naši současnost. Vítáme a podporujeme projekt záchrany plastiky Piety ze zaniklého sakrálního objektu Sv. Kateřiny, který je konkrétním výrazem a naplněním našich cílů a chápání kultury v kontextu života města a regionu.

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města Hostinné

Slovo ředitele muzea

Smyslem a posláním práce kulturní instituce v oblasti muzejnictví je snaha o zachování kulturního dědictví minulosti v materiálním i duchovním odkazu a jeho uchování budoucím generacím. Františkánský klášter v Hostinném, v minulosti sloužící duchovním účelům, v důsledku politických změn po roce 1948 vedoucích k jeho chátrání a devastaci, znovu v obnovené podobě a identitě unikl svému možnému zániku jen díky změnám politických poměrů v roce 1989. Nové vedení města a jeho praktické kroky vedly k novému smyslu a vnitřní náplni jeho existence v podobě multifunkční kulturní instituce města Hostinného. Naší snahou není pouze prezentovat dochované doklady materiální kultury v rámci expozice městského muzea, ale také vyhledávat a uchovávat v místě i regionu památky, jimž hrozí zánik a zapomnění. S vědomím duchovního rozměru a významu objektu Františkánského kláštera v Hostinném jsme proto přistoupili k projektu záchrany plastiky Piety ze zaniklého poutního kostela Sv. Kateřiny, ve spolupráci s římskokatolickou farností v Hostinném a jejím duchovním správcem tak, aby po provedení nutných restaurátorských prací a jejich finančnímu zajištění došla nového a důstojného uplatnění a byla prezentována široké veřejnosti našich návštěvníků v jeho prostorách.

Tomáš Anděl, ředitel Františkánského kláštera

Slovo faráře farnosti

Jako duchovní správce římskokatolické farnosti – děkanství v Hostinném, vítám praktické kroky a činnosti, vedoucí k záchraně hmotných kulturních památek, sloužících k liturgickým účelům a duchovní náplni církevních objektů a komunity věřících. Naší snahou je uchovat duchovní život ve stávajících sakrálních objektech, ale také připomenout význam míst a církevních staveb, zaniklých v čase z důvodu politických turbulencí a dějinných zvratů. S tímto vědomím a v hluboké víře v zachování duchovních a hmotných hodnot, jako kulturního dědictví a odkazu předků i naší současnosti jsme přistoupili k projektu záchrany památky ze zaniklého poutního kostela Sv. Kateřiny, jmenovitě plastiky Piety. Věřím, že díky hlubokému pochopení jejího duchovního poselství a iniciativě společenství muzejních pracovníků i dalších lidí srdce a darů dojde nového života jako připomínka duchovního poselství a odkazu našich předků.

Mgr. Stanislaw Sikora, farář děkanské farnosti Hostinné

Partneři projektu

ASTIEN PRO CZ s.r.o

Město Hostinné

Františkánský klašter v Hostinném

Aktuální stav sbírky

  • Vybraná částka : 165 000 Kč
  • Zbývá vybrat částku: 25 000 Kč

Staňte se součástí projektu

  • Počet přispěvatelů 25
  • Vybraná částka 165 000 Kč
  • Zbývá vybrat částku 25 000 Kč

Finanční podporu můžete zaslat na účet: 20036 -1303699319/0800 vedený u České spořitelny a.s. a rádi s Vámi sepíšeme darovací smlouvu, kterou naleznete v přílohách tohoto webu.

Galerie Piety